Splošni pogoji prodaje, dobave in garancije

1. Področje uporabe

Ti Splošni pogoji prodaje, dobave in garancije, (v nadaljevanju »Splošni pogoji«), veljajo za vse dobave izdelkov (v nadaljevanju: »izdelki«) in storitev TRM Filter d.o.o., Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija (v nadaljevanju "TRM Filter") stranki ali strankam strank.

2. Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem, ko TRM Filter kupcu pošlje pisno potrditev naročila. Vsi katalogi, prospekti in objave na spletu se ne štejejo za vabila k ponudbi in so za TRM Filter neobvezujoči. Naročila, ki odstopajo od specifikacij, ki jih ponuja TRM Filter, ali ki vsebujejo dodatke ali spremembe s strani stranke, stopijo v veljavo le, če jih TRM Filter izrecno potrdi s potrditvijo naročila. Brez pisnega soglasja TRM Filter spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev ali pogodbe ne veljajo. Uporaba kakršnih koli splošnih pogojev kupca je s tem izrecno izključena.

3. Odpoved pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe s strani stranke se zaračunajo stroški, ki so nastali TRM Filter do trenutka odstopa od pogodbe. Enako velja za vse stroške, ki jih ima TRM Filter do spremembe pogodbe, če spremembo pogodbe zahteva stranka.

4. Obseg dobave

Potrditev naročila TRM Filter določa obseg in izvedbo dobave. Material in storitve, ki niso navedeni v potrditvi naročila, se zaračunajo posebej.

5. Tehnična dokumentacija

Tehnični dokumenti, ki jih je stranka pridobila pred izdano potrditvijo naročila, kot so risbe, opisi, ilustracije, podatki o teži itd., so lahko približni in so neobvezujoči. Potrjene različice veljavnih tehničnih dokumentov se kupcu predložijo s potrditvijo naročila ali ob dostavi. TRM Filter si pridržuje pravico do potrebnih sprememb tehnične dokumentacije.

6. Cene

Če ni izrecno navedeno drugače, vse informacije o cenah predstavljajo neto znesek v EUR, brez davka na dodano vrednost (DDV). Standardno pakiranje izdelkov je vključeno v neto ceno. Vsi drugi stroški, kot so posebna embalaža (npr. pomorski prevoz, nevarno blago), stroški prevoza, hitri stroški in stroški plačila po povzetju ali druga potrebna potrdila, pooblastila, dovoljenja itd., se zaračunajo posebej. Prav tako v neto ceno niso vključene pomožne storitve TRM Filter, kot so sestavljanje, montaža ipd. Prav tako lahko TRM Filter ceno prilagodi, če se spremeni obseg dogovorjene storitve ali izdelka, material ali izvedba ali če stranka naknadno zahteva podaljšanje roka dobave.

Pri naročilu, katerega bruto cena ne presega 150,00 €, se zaračunajo tudi stroški obdelave in pakiranja v višini 50,00 €.

Vse cene TRM Filter so načeloma fiksne cene, podvržene morebitnim spremembam, kot je opredeljeno v 1. odstavku tega 6. člena. Poleg tega se lahko cene spremenijo, če znaša razlika med slovenskim mesečnim indeksom cen življenjskih potrebščin (ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije), kot velja v koledarskem mesecu izdaje računa in slovenski mesečni indeks cen življenjskih potrebščin, kot velja v koledarskem mesecu izdaje potrdila o naročilu za isti izdelek ali storitev (osnovna vrednost), več kot 2,00 %. V primeru zvišanja mesečnega indeksa cen življenjskih potrebščin za določen % nad 2,00 % se cena na računu poveča za enak % (skupna razlika med primerjanimi indeksi). V primeru znižanja mesečnega indeksa cen življenjskih potrebščin za določen % nad 2,00 %, se cena na računu zniža za enak % (skupna razlika med primerjanimi indeksi). Znižanje ali zvišanje cene velja samodejno in se odraža na računu.

7. Plačilni pogoji

Računi TRM Filter, če ni drugače dogovorjeno, zapadejo v plačilo v celoti najkasneje v roku 30 dni od datuma računa. Če ni drugače dogovorjeno, se račun izda ob dostavi blaga. Po poteku plačilnega roka kupec takoj dolguje TRM Filter opomin v višini 50,00 € (kot strošek izdanega opomina) in zakonite zamudne obresti, če zamudne obresti presegajo znesek opomina. Če stranka zamuja s katerim koli plačilom, si TRM Filter pridržuje pravico, da zadrži druge dobave (vključno z nadomestnimi deli).

Stranka ni upravičena do pobotanja terjatev TRM Filter z nasprotnimi terjatvami (velja tudi za dobave na podlagi okvirnih pogodb) razen, če ni dogovorjeno drugače.

8. Pogoji dostave

Vsi datumi, roki in dobavni roki se štejejo za neobvezujoče, če njihova zavezujoča narava ni bila izrecno pisno dogovorjena. Dobavni roki in roki, ki so izrecno pisno dogovorjeni kot zavezujoči, so bili upoštevani, če je bila dobava opravljena v tovarni do roka. Če je TRM Filter v zamudi z dostavo, se domneva, da bo stranka še naprej vztrajala pri dostavi, razen če je pisno izraženo drugače. Stranka ni upravičena do odškodnine za pozno dobavo ali morebitni nadomestni nakup.

Če v potrditvi naročila ni navedeno drugače, so dobave franko tovarna Ljubljana (EXW = franko tovarna / Incoterms 2020).

9. Namestitev in uporaba izdelkov TRM Filter

Zagon in vzdrževanje izdelkov TRM Filter mora izvajati izključno usposobljeno osebje potrjeno s strani TRM Filter.

Izdelke TRM Filter je treba namestiti in uporabljati v skladu z zahtevami v veljavnih in posodobljenih tehničnih listih ter priročnikih za namestitev in uporabo. TRM Filter ne prevzema odgovornosti in garancije za izdelke, ki jih ni vzdrževalo pooblaščeno osebje.

10. Specifikacije

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, informacije, ki jih TRM Filter objavi v katalogih, brošurah, spletnih mestih, tehničnih listih in priročnikih za uporabo ali drugih publikacijah v besedilni ali slikovni obliki (npr. kopije ali risbe), določajo lastnosti izdelkov, ki jih dobavlja TRM Filter, in njihove morebitne uporabe neobvezujoče in nadalje ne predstavlja nikakršnega jamstva za trajnost ali lastnosti. Lastnosti dostavljenih izdelkov lahko v materialu, barvi ali obliki odstopajo od slik ali razstavljenih kosov. TRM Filter ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s primernostjo ali združljivostjo izdelkov za predvideni namen. Specifikacije, ki jih posreduje TRM Filter, veljajo samo za orientacijske smernice. TRM Filter si pridržuje pravico do spremembe sporočenih specifikacij izdelkov ali do dobave drugačnih, enakovrednih izdelkov tretjih dobaviteljev namesto naročenih izdelkov.

11. Pridržek lastninske pravice

Do popolne poravnave vseh zahtevkov TRM Filter do kupca ostanejo dostavljeni izdelki last TRM Filtra.

12. Prenos tveganja

Uporaba in tveganje v zvezi z izdelki se prenese na stranko s prenosom izdelkov prevozniku ali ob prevzemu s strani stranke. V primeru, da stranka zamuja s prevzemom izdelkov, se tveganje v zvezi z izdelki prenese na stranko z začetkom prvega dne zamude.

13. Obveznost pregleda

Izdelke in storitve mora stranka takoj po prejemu preveriti glede napak. Morebitne napake je potrebno pisno prijaviti TRM Filter v 8 delovnih dneh, sicer se izdelek ali storitev šteje za odobreno. Skrite napake je potrebno pisno prijaviti takoj po odkritju, vendar najkasneje v 6 mesecih po prejemu.

14. Garancija

TRM Filter jamči, da bodo izdelki, ki jih dobavlja TRM Filter, vsebovali specifikacije, ki so izrecno navedene na ustreznih tehničnih listih, predloženih stranki s potrditvijo naročila ali ob dostavi. V primeru različnih tehničnih listov, predloženih stranki, velja zadnja predložena verzija.

Garancija ne vključuje škode ali napake, ki je posledica ali je povzročena v izdelku zaradi dejstva, da stranka ali tretje osebe v okviru strankine odgovornosti:

a) uporabljajo izdelke na območjih, ki niso navedena na tehničnih listih ali v priročnikih za montažo in uporabo, zlasti v letalih in vseh drugih zračnih prevoznih sredstvih;

b) uporabljajo izdelke brez upoštevanja zakonskih ali regulativnih zahtev ali ne upoštevajo navodil TRM Filter (zlasti v zvezi z zahtevami za montažo, namestitev, delovanje) in informacij na tehničnih listih ali v priročnikih za montažo in uporabo;

c) pomanjkljivo ali malomarno sestavijo, ravnajo ali namestijo izdelke ali tega ne izvedejo v skladu z ustreznim stanjem tehnike ali dajo izdelke namestiti ali sestaviti neustrezno usposobljenemu osebju;

d) spreminjajo ali popravljajo izdelke brez predhodnega pisnega soglasja TRM Filter;

e) povzročajo obrabo izdelkov zaradi nepravilne, neustrezne ali pretirane uporabe;

f) nepravilno skladiščijo izdelke;

g) zamujajo z izpolnitvijo pogodbene obveznosti v zvezi s TRM Filter;

h) v primeru kakršne koli poškodbe zaradi korozije;

i) škodo, za katero so odgovorne stranke ali tretje osebe;

j) v primeru okvar, ki so posledica izjemnih obratovalnih okoliščin, na katere pojav TRM Filter nima vpliva;

k) vsa posredna škoda, zlasti odškodninski zahtevki za motnje v delovanju in strukturne spremembe, poškodbe druge opreme, ki ne sodi v dobavo TRM Filtra;

Za dejanje ali opustitev dejanj strankinih zastopnikov je stranka odgovorna kot za svoja.

V primeru pravočasnega pisnega obvestila o napaki (v garancijskem roku) je TRM Filter dolžan okvarjene izdelke zamenjati z enakimi ali enakovrednimi izdelki, jih popraviti ali dati v popravilo na lastne stroške ali izdati kupcu dobropis v višini plačane neto cene izdelka z napako. Odločitev glede potrebnih ukrepov sprejme TRM Filter. Dodatne stroške, ki nastanejo zaradi nadomestne dostave, kot je prevoz itd., v celoti krije kupec. Garancijska doba za zamenjane dele je 12 mesecev; v primeru, da je preostala garancijska doba za celotno napravo več kot 12 mesecev, garancija za zamenjane dele preneha s potekom garancije za celotno napravo. TRM Filter lahko zahteva, da stranka zamenja določene pokvarjene izdelke TRM Filter ali dele izdelkov v strankinem sistemu, da prepreči poškodbe, pri čemer TRM Filter prevzame razumne stroške stranke, ki jih TRM Filter v zvezi s tem priznava.

Garancija velja samo za izdelke, ki jim je priložena Garancijska izjava (v nadaljevanju: »izdelki, za katere velja garancija«). Garancija ne velja za izdelke, katerih dobava ni opremljena z garancijsko izjavo.

Drugi pogoji garancije, ki veljajo za izdelke, ki spadajo v garancijo, so navedeni v Garancijski izjavi, ki jo stranki posreduje TRM Filter.

Odstavek 13 velja za vse izdelke, za katere velja garancija razen, če TRM Filter za določen izdelek ali storitev ne določi drugače v pisni obliki, npr. v garancijski izjavi.

15. Izključitev odgovornosti

Odgovornost TRM Filter je dokončno opisana v razdelku 13 (garancija). Vsi drugi zahtevki kupca v zvezi z izdelki ali storitvami, ne glede na pravni razlog, zlasti tisti v zvezi z znižanjem cene ali spremembo izdelka ali storitve, so izključeni in izrecno ne veljajo.

Stranka ni upravičena do zahtevkov za nadomestilo škode, ki niso zajete v garanciji. Predvsem odgovornost TRM Filter za stroške ugotavljanja vzrokov škode, za strokovna mnenja in za posredno posledično škodo (vključno s posledično škodo, povzročeno z napakami) vseh vrst, kot je npr. izguba uporabe, izpadi, izguba dohodka, izgubljeni dobiček itd. so izključeni, razen če jih je povzročil TRM Filter namerno ali zaradi hude malomarnosti.

V kolikor je odgovornost TRM Filter izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih zaposlenih, delavcev, sodelavcev, zastopnikov in posrednikov.

16. Odškodnina

Stranka mora TRM Filter na prvo zahtevo v celoti oprostiti vseh zahtevkov tretjih oseb v zvezi s TRM Filter v zvezi z dogodki, določenimi v odstavkih 13 in 14. To velja tudi za zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelek.

17. Višja sila

Niti TRM Filter niti stranka ne odgovarjata za kakršno koli škodo, če nastanejo ovire, ki jih kljub skrbnemu pregledu ni mogoče preprečiti, ne glede na to, ali nastanejo pri TRM Filter ali pri stranki ali tretji osebi. Med take dogodke sodijo npr. epidemije, pandemije, mobilizacija, vojna, nemiri, pomembne operativne okvare, nesreče, delovni konflikti, prepozne ali pomanjkljive dobave potrebnih surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, nerazpoložljivost pomembnih delov, regulativni ukrepi ali prepovedi, embargo, izvozne ali pomembne omejitve, naravne nesreče in dogodki, ki so v splošnem izven nadzora TRM Filter ali stranke.

Plačil pa ni mogoče zadržati ali odložiti s sklicevanjem na te določbe. Obe stranki bosta v vsakem primeru nemudoma sprejeli vse smiselne in razumne ukrepe, da bi se izognili škodi oziroma, če do nje pride, omejili obseg te škode na minimum.

18. Preprodaja

V primeru ponovne prodaje izdelka mora kupec svojega kupca zavezati k vsaj enakim izključitvam garancije (točka 13 in 14).

19. Spremembe

TRM Filter si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev kadarkoli.

20. Zaupnost, pravice intelektualne lastnine

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da ne bosta posredovali tretjim osebam nobenih informacij, ki sta jih prejeli od pogodbenega partnerja in se nanašata na pogodbenega partnerja ali na tretje pogodbene partnerje, niti jih ne bosta uporabljali v škodo pogodbenega partnerja ali tretjih pogodbenih partnerjev. Poleg tega ščitijo pred dostopom tretjih oseb. Nadalje se zavezujeta, da bosta sporočila o vsebini in izvajanju te pogodbe posredovala javnosti in tretjim osebam le na podlagi medsebojnega dogovora. To velja tudi za ureditev informacij pri poslovanju s sodelavci, kupci, dobavitelji in bankami. Ta 19. člen velja za nedoločen čas tudi po sklenitvi poslovnega sodelovanja med pogodbenima strankama.

Stranka ni pooblaščena, da na kakršen koli način uporablja ali izkorišča katere koli blagovne znamke, trgovska imena, izume, modele, patente in/ali poimenovanja izdelkov TRM Filter (v nadaljevanju pravice intelektualne lastnine) podjetja TRM Filter na kakršen koli drug način kot izključno za namene izpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti do TRM Filter. Stranka se ne sme registrirati ali podpirati registracije za kakršne koli pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, ki so podobne ali v nasprotju s pravicami intelektualne lastnine TRM Filter.

21. Klavzula o ločljivosti

Če je ali postane ena ali več zgoraj navedenih določb neveljavna, to ne vpliva na veljavnost drugih določb.

22. Veljavna zakonodaja in krajevna pristojnost

Uporabljajo se zakoni Republike Slovenije, uporaba konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (Dunajska nabavna konvencija) in drugih mednarodnih pogodb je s tem izrecno izključena.

Za vse pravne spore je pristojno izključno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

Ljubljana, Marec 2020